Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO  (tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady RODO UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Mariusza Pawluk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AQUAMAR Mariusz Pawluk Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej informacji.

Mariusz Pawluk prowadzący działalność gospodarczą AQUAMAR Mariusz Pawluk z siedzibą w Łącku, przy ul. Konwaliowej 1, NIP 7742897489, REGON 142170947 jest administratorem Państwa danych osobowych.

Mariusz Pawluk jako administrator Państwa danych osobowych gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer faksu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarza dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego przetwarza również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja zawartej umowy zawartej pomiędzy Państwem a Mariuszem Pawlukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AQUAMAR Mariusz Pawluk, dla której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne. 

Państwa dane osobowe gromadzone są w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu, w tym prowadzenia marketingu produktów.  

AQUAMAR Mariusz Pawluk może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. upoważnionym pracownikom przedsiębiorstwa AQUAMAR Mariusz Pawluk,
 2. podmiotom, z którymi AQUAMAR Mariusz Pawluk ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków AQUAMAR Mariusz Pawluk przewidzianych prawem, ochrony praw AQUAMAR Mariusz Pawluk zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu AQUAMAR Mariusz Pawluk; w szczególności AQUAMAR Mariusz Pawluk może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z AQUAMAR Mariusz Pawluk umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez AQUAMAR Mariusz Pawluk
 1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

AQUAMAR Mariusz Pawluk zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez AQUAMAR Mariusz Pawluk i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i AQUAMAR Mariusz Pawluk.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od AQUAMAR Mariusz Pawluk potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. AQUAMAR Mariusz Pawluk dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a AQUAMAR Mariusz Pawluk ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, AQUAMAR Mariusz Pawluk wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez AQUAMAR Mariusz Pawluk oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na AQUAMAR Mariusz Pawluk może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych  AQUAMAR Mariusz Pawluk pod adresem: 09-520 Łąck, ul. Konwaliowa 1, tel. + 48 24 2771-095 lub pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aquamar

AQUAMAR

Mariusz Pawluk
ul. Konwaliowa 1
09-520 Łąck

Numer rejestrowy BDO: 000105842
NIP: 774-28-97-489
Regon: 142170947

Zobacz na mapie

Dystrybutor Egeplast SLA® Barrier Pipe | © 2022 Wszelkie pawa zastrzeżone Aquamar. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem